برای مشاهده گواهی شرکت در کنفرانس باید ابتدا به سامانه وارد شوید.