آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1392-04-11
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1392-04-11
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1392-04-11
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1392-04-11
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1392-04-11
تاریخ شروع کنفرانس
1392-04-11 08
تاریخ پایان کنفرانس
1392-04-11 18

برگزار کنندگان


حمایت کنندگان