جانمایی غرفه‌ها بر اساس اولویت زمانی ثبت نام انجام و شرایط آن متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

  1.  هزینه غرفه‌ها به ازای هر مترمربع برای دو روز برگزاری شامل: سازه‌های پانل‌های اطراف، روشنایی، پریز برق، یک میز و دو صندلی به همراه کتیبه نام مجموعه خواهد بود.
  2. حداقل متراژ غرفه‌ها 12 متر است که با توجه به درخواست متقاضی، امکان افزایش متراژ وجود خواهد داشت.
  3. غرفه‌های خودساز و جزیره با حداقل متراژ 40 مترمربع، 20درصد تخفیف خواهد داشت. به این غرفه ها تجهیزات بند 1 واگذار نمی‌شود.
  4. جانمایی غرفه‌های عادی براساس اولویت ثبت نام و جانمایی غرفه‌های ویژه و خودساز براساس توافق و اولویت ثبت نام خواهد بود.
  5. امکان ترکیب غرفه‌ها و ایجاد غرفه ویژه و اختصاصی وجود دارد. تعرفه این غرفه‌ها براساس بند غرفه‌های خودساز محاسبه خواهد شد.

فرم و نقشه شرکت در نمایشگاه به‌زودی در سایت قرار می گیرد.