دریافت برنامه زمان‌بندی روز اول

 

 دریافت برنامه زمان‌بندی روز دوم

 

برگزاری پوستر شو: از ساعت 14 لغایت 17:30 روز اول و از ساعت 8:30 الی 15:00 روز دوم در طبقه B2 روبروی سالن شماره 4