نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک با مشارکت بخش خصوصی فعال در این حوزه برگزار و متعاقباً حامیان مالی این کنفرانس اعلام خواهند گردید.