• طراحی شبکه‌های حمل‌ و نقل همگانی
 • تحلیل ظرفیت سیستم‌های حمل ‌و‌ نقل همگانی
 • معرفی و ارزیابی سیستم‌های حمل ‌و ‌نقل همگانی
 • بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ و ‌نقل همگانی
 • حمل و نقل شبه‌همگانی و تاکسی اینترنتی
 • شبیه‌سازی سیستم‌های حمل و نقل همگانی
 • برنامه‌ریزی عملکردی حمل و نقل همگانی
 •  توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)
 • روش‌های تامین سرمایه توسعه حمل و نقل همگانی و توسعه شهری
 • بازآفرینی شهری و توسعه حمل و نقل همگانی
 • تاب‌‌آوری و پایداری در توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
 • خصوصی‌سازی در حمل و نقل همگانی

 • سیستم‌های تصمیم‌یار برای کنترل ترافیک
 • سیستم مدیریت ایمنی و حوادث ترافیکی و امنیت
 • سیستم‌های حمل و نقل هوشمند برای برنامه‌ریزی سفر
 • سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار
 • تجمیع داده‌ها و داده‌کاوی در سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
 • زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
 • معماری و استانداردهای سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
 • ارزیابی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
 • مدیریت هوشمند کنترل ترافیک
 • اطلاع‌رسانی هوشمند به کاربران
 • سیستم‌های حمل‌ و‌ نقل همگانی هوشمند
 • سیستم‌های هوشمند مربوط به وسایل نقلیه‌ تجاری و باری
 • شهر الکترونیک و حمل‌ و نقل شهری

 • مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای حمل‌ و نقل
 • مدل‌های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور) حمل‌ و نقل
 • برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل و کاربری زمین
 • برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل کالا و بار
 • بررسی ساختارهای شهری
 • استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل ‌و نقل
 • شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل
 • مدل‌های تخصیص ترافیک 
 • مدل‌های انتخاب مسیر سفر
 • مدل‌سازی رفتاری در حمل و نقل
 • الگوی سفر روزانه کاربران حمل و نقل
 • مدل‌های انتخاب گسسته در مدل‌سازی حمل و نقل

 • تحلیل اقتصادی تصادفات
 • مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات
 • مدیریت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای
 • روش‌های نوین جهت ایمن‌سازی معابر
 • ممیزی ایمنی راه
 • شاخص ریسک و مدیریت آن در شبکه‌های حمل ‌و ‌نقل
 • ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی
 • سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ موتوری
 • ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه
 • تخصیص منابع مالی و نقاط پرحادثه

 • مصرف سوخت در حمل و نقل
 • آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل
 • اثرات تخریبی حمل ‌و نقل بر محیط زیست شهری
 • مصرف منابع محدود در حمل ‌و نقل شهری
 • محیط زیست و توسعه‌پایدار
 • عدالت در حمل و نقل و توسعه پایدار
 • استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهر
 • حمل ‌و‌ نقل و محیط‌های شهری
 • پیاده‌محوری و حمل‌ و نقل انسان‌مدار
 • توسعه دوچرخه‌سواری
 • استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیرموتوری
 • تجربه‌های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیرموتوری
 • توسعه تسهیلات پیاده‌روی و پیاده‌راه‌ها در شهرها
 • توسعه تسهیلات دوچرخه‌سواری در شهرها
 • برنامه‌های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیرموتوری
 • خودرو و موتورسیکلت برقی
 • حمل و نقل همگانی برقی

 • شبیه‌سازی ترافیک
 • عارضه‌سنجی ترافیک
 • مدیریت و کنترل ترافیک
 • تحلیل ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابرپیاده
 • طراحی و تحلیل تقاطعات چراغدار و بدون چراغ
 • طراحی و تحلیل ظرفیت میدان‌ها
 • روش‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌های ترافیک
 • طراحی، کنترل و مدیریت دسترسی‌ها
 • طراحی هندسی تقاطع‌ها، میادین و تبادل‌ها
 • طراحی تسهیلات حمل و نقل (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و ...)
 • نرم‌افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی
 • طراحی پارکینگ
 • طراحی مسیر
 • طراحی پایانه‌ها و توقفگاه‌های حمل و نقل همگانی مسافر

 • ارزیابی پروژه‌های حمل ‌و ‌نقل
 • قیمت‌گذاری معابر شهری، محدوده و پارکینگ
 • قیمت‌گذاری ارایه‌تسهیلات حمل‌ و نقلی
 • کرایه حمل و نقل همگانی
 • مدل‌های اقتصادی در برنامه‌ریزی حمل ‌و ‌نقل
 • اثرات حمل‌ و نقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها
 • سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و منافع حمل ‌و‌ نقلی
 • قیمت‌گذاری سوخت و مالیات در حمل و نقل
 • یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل ‌و نقل
 • تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ و نقلی

 • مدیریت تقاضای سفر و فعالیت‌ها
 • مدیریت تقاضای سفر و محدودیت استفاده از حمل و نقل شخصی
 • توسعه حمل و نقل اشتراکی، بار و مسافر (هم‌پیمایی و هم‌باری)
 • مدیریت کاربری زمین
 • مدیریت پارکینگ و  پارک حاشیه‌ای
 • مدیریت عرضه حمل و نقل
 • مدیریت حمل‌ و نقل از دید گردشگری
 • مدیریت حمل ‌و نقل در ایام خاص
 • سیاست‌گذاری در بخش حمل ‌و نقل
 • روش‌های ارتقای کارآیی و بهره‌وری سیستم‌های حمل ‌و نقلی
 • مدیریت یکپارچه و هماهنگ در حمل و نقل مسافر و بار

 • طراحی شبکه حمل و نقل بار
 • مدل‌سازی در حمل و نقل و جابجایی بار
 • بهینه‌سازی در لجستیک و حمل و نقل و جابجایی بار
 • هوشمندسازی در حمل و نقل و لجستیک بار
 • مکان‌یابی هاب‌های لجستیکی برای حمل و نقل بار
 • توسعه پایدار و حمل و نقل و جابجایی بار
 • مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در حمل و نقل بار
 • حقوق و قوانین و مقررات حمل و نقل و جابجایی بار
 • طراحی هندسی زیرساخت‌ها (پایانه‌ها، باراندازها و ...)
 • سند حمل و نقل بار (بارنامه و باربرگ)

 • بررسی رفتار کاربران راه
 • روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک
 • جامعه‌شناسی در ترافیک
 • آموزش برای بهبود رفتارهای ترافیکی
 • تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی
 • تاثیر آموزش و بهبود رفتار ترافیک بر ایمنی ترافیک
 • قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌ و ‌نقل و ترافیک
 • اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی
 • پیشنهاد قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل ‌و نقلی
 • نقش تشویق و تنبیه بر رفتار ترافیکی کاربران راه

 • کووید 19
  -کووید 19 و حمل و نقل همگانی
  -کووید 19 و تغییر رفتار و الگوی سفرهای روزانه
  -کووید 19 و سهم مدهای مختلف حمل و نقل
  -کووید 19 و سیاست‌های حمل و نقل
  -کووید 19 و تقاضای جابجایی بار و کالا
  -کووید 19 و اقتصاد حمل و نقل
  -کووید 19 و ارزیابی سیستم‌های حمل و نقل
  -کووید 19 و مدل‌سازی و برنامه‌ریزی حمل و نقل
  -کووید 19 و دوران پساکرونا

 

 • بحران و پدافند غیرعامل
  -پدافند غیرعامل در شبکه حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی
  -سیستم حمل و نقل هوشمند و پدافند غیرعامل
  -حمل و نقل بار و پدافند غیرعامل
  -طراحی زیرساخت‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل
  -فن‌آوری و روش‌های نوین پدافند غیرعامل
  -تقاضای سفر در شرایط بحران
  -برنامه‌ریزی مدیریت بحران
  -شبیه‌سازی ترافیکی در شرایط بحران
  -مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل ‌و نقل
  -تاب‌آوری سیستم‌های حمل و نقل

 

 • آینده‌‎پژوهی و سیستم‌های نوین حمل و نقل
  -فن‌آوری در شیوه‌های مختلف حمل و نقل
  -حمل و نقل درون‌شهری در آینده
  -حمل و نقل برون‌شهری در آینده
  -روش‌های نوین جابجایی مسافر
  -روش‌های مدرن جابجایی کالا
  -چشم‌انداز حمل و نقل بین‌المللی
  -حمل و نقل و هوش مصنوعی
  -سیستم‌های حمل و نقل و مدیریت دانش

 

 • حمل و نقل چندوجهی
  -ترافیک حمل و نقل هوایی مسافر و بار
  -ترمینال‌های فرودگاه و حمل و نقل پیاده
  -ترمینال‌های بندری و ترافیک مسافری و باری
  -ترافیک حمل و نقل دریایی
  -حمل و نقل رودخانه‌ای
  -حمل و نقل لوله‌ای و تسمه‌ای
  -حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت
  -ترمینال‌های چندمنظوره و چند شیوه‌ای
  -ترکیب حمل و نقل زمینی با سایر شیوه‌های حمل و نقل

 

 

 • جابجایی به عنوان خدمت
  -جابجایی به عنوان خدمت و طراحی مدل‌های کسب و کار
  -پیش‌بینی تقاضای سفر در قالب جابجایی به عنوان خدمت
  -ارزیابی سیستم‌های موجود جابجایی به عنوان خدمت
  -عرضه در سیستم جابجایی به عنوان خدمت
  -سیاست‌گذاری در سیستم جابجایی به عنوان خدمت
  -اثرسنجی و ارزیابی سیستم جابجایی به عنوان خدمت
  -فرصت‌ها و تهدیدها در جابجایی به عنوان خدمت
  -جابجایی به عنوان خدمت و رفتار سفر