ثبت مقاله-Submission


اطلاعات اصلی(General Information)
نویسنده ها(Authors)
نویسنده 1
نویسنده 2
نویسنده 3
تماس با نویسنده(Contact Author)
در این قسمت نویسنده در ارتباط با کنفرانس را انتخاب نمایید.
در صورت امکان شماره همراه خود را وارد نمایید.
انتخاب محور(Topics)
مشخصات مقاله ارسالی(Content)
 

محدودیت حجم ارسالی 128MB می باشد.
انتخاب کلمه عبور(Password)
دقت نمایید کلمه عبورتان را به یاد داشته باشید چرا که برای پیگیری مقاله ارسالی به آن نیاز خواهید داشت.
تعهد صحت مقاله ارسالی(Assignment of Copyright)
 
لطفا اطمینان حاصل نمایید که تمامی اطلاعات خواسته شده را به دقت پر کرده اید.